top of page

Euroopan komission ehdotus yritysvastuulainsäädännöksi julkaistuYritysvastuulaista on puhuttu jo pitkään ja viimein komissio julkaisi ehdotuksensa yritysvastuulainsäädännöksi. Kyseessä on direktiiviehdotus, joka seuraavaksi etenee Europan parlamentin ja neuvoston käsittelyyn. Vaikka ehdotus on iso askel yritysvastuusääntelyssä, velvoittavaan lainsäädäntöön on vielä matkaa. Yritysten on hyvä perehtyä ehdotukseen jo nyt ja selvittää, miten se tulee vaikuttamaan sen toimintaan.


Mistä direktiiviehdotuksessa on kyse?


Kyseessä on ehdotus direktiiviksi, jonka mukaan yritysten tulee tunnistaa oman toimintansa ja arvoketjunsa haitalliset vaikutukset ihmisoikeuksiin ja ympäristöön. Tällä hetkellä eri jäsenvaltioissa on vireillä kansallisia aloitteita yritysvastuulaiksi ja monet yritykset pyrkivät vastuulliseen liiketoimintaan vapaaehtoisuuden pohjalta. Ehdotuksen mukaan tämä tuo yrityksille yhtenäiset vaatimukset vastuulliselle toiminnalle.


Keitä yritysvastuulainsäädäntö velvoittaisi?


Yritysvastuulainsäädäntö velvoittaisi suurimpia yrityksiä, joilla on yli 500 työntekijää ja yli 150 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto. Lisäksi se soveltuisi astetta pienempiin yrityksiin nimetyillä sektoreilla. Ehdotus koskee esimerkiksi niitä tekstiiliteollisuuden ja elintarviketeollisuuden yrityksiä, joilla on yli 250 työntekijää ja yli 40 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto. Lisäksi se soveltuisi kolmansista maista oleviin yrityksiin, kun ne harjoittavat merkittävää liiketoimintaa EU:n alueella.


Mitä ehdotus edellyttää yrityksiltä?


Ehdotus pitää sisällään seuraavat velvoitteet soveltamisalaan kuuluville yrityksille:

  1. huolellisuusvelvoitteen sisällyttäminen yrityksen toimintaohjeisiin

  2. ihmisoikeuksiin ja ympäristöön kohdistuvien haittavaikutusten tunnistaminen

  3. edellä mainittujen haittavaikutusten estäminen ja minimointi

  4. valitusmekanismin luominen ja ylläpitäminen haittavaikutusten osalta

  5. huolellisuusvelvoitetta koskevien toimintaohjeiden jatkuva seuranta

  6. huolellisuusvelvoitteen raportointi

Lisäksi yritysten tulee ehdotuksen mukaan laatia toimintaohjelma siitä, miten yrityksen liiketoiminta ja strategia ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteessa.


Mihin yritysjohdon kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota?


Yritysjohdon näkökulmasta ehdotuksessa on keskeistä johdon vastuu. Ehdotuksen mukaan yrityksen johdon tulee päätöksen teossaan huomioida kestävyysnäkökohdat lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Jos johto ei näin tee, kyseessä olisi johdon huolellisuusvelvollisuuden rikkominen.


Mitä tapahtuu seuraavaksi?


Direktiiviehdotus etenee seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyyn. Kun ehdotus on hyväksytty, jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa säätää direktiivin mukainen kansallinen laki. Huomioiden direktiiviehdotuksen kompleksisuus, direktiiviin pohjautuva kansallinen laki voisi tulla voimaan aikaisintaan vuonna 2024. Tässä yhteydessä on kuitenkin huomioitava myös kansallinen yritysvastuuhanke, jota työministeri Haataisen mukaan on tarkoitus edistää vielä tällä vaalikaudella.


163 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page